Лаборатория Бодимед предлага скринингов тест за откриване наличието на високорискови генотипи на човешки папиломни вируси (HPV).

Лаборатория Бодимед предлага на своите пациенти скринингов тест за откриване наличието на високорискови генотипи на човешки папиломни вируси (HPV). Тестът определя участък от вирусния геном чрез технологията Real Time PCR и е одобрен в редица клинични проучвания, отговаря на всички международни изисквания за чувствителност, специфичност, възпроизводимост спрямо утвърдените диагностични стандарти, като е упоменат в редица световни ръководства, регламентиращи тестовете показали висока надеждност при извършване  на скринингови изследвания за рак на маточната шийка.

Човешките папиломни вируси са най-честата полово предавана инфекция, като 75% от сексуално активните индивиди се срещат с вируса поне веднъж през живота си. HPV заразяват мъже и жени, но към момента няма утвърдени-валидирани тестове за изследването им при мъже, поради слабото клинично значение и отсъствие на стандартизация на получените резултати. От друга страна изследването  им в цервикален секрет  при жени е от ключово значение за превенция на рака на маточната шийка, като цели ранното откриване, активно наблюдение  и лечение на  случаите, при които се подозира развитието на раково заболяване. Изследването за HPV не изключва необходимостта от провеждане на профилактични гинекологични прегледи, а  предоставя  ценна допълнителна информация  подпомагаща специалистите акушер-гинеколози във взимането на решение, касаещо бъдещо поведение при конкретния пациент.

Скрининговите изследвания за HPV са в основата на програмите за превенция на рака на маточната шийка, тъй като в 99% от регистрираните случаи се откриват високорискови човешки папиломни вируси, като HPV16 и HPV18 са отговорни в 70% от случаите. Откриването на високорискови генопити не води непременно до развитието на цервикален рак, но е важен сигнал изискващ редовно проследяване и наблюдение от специалист.

Лаборатория Бодимед има сертификат от международна организация INSTAND за успешно преминат външен лабораторен контрол за откриване на генома и типиране на  високорискови HPV.

Лаборатория Бодимед има сключен договор с НЗОК, код 10.75-Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 14 типа на човешки папиломен вирус (HPV), включващ типове с висок онкогенен риск 16 и 18.

За повече информация – https://bodimed.com/wp-content/uploads/2022/08/BodINFO-HPV-new.pdf