Фибриноген

6,00 лв.

Фибриноген

6,00 лв.

Синоними

Fibrinogen, FBG

Клинични показания

Намаленият или дисфункционалният фибриноген често води до повишен риск от кървене. Придобитите дефицитни състояния на фибриноген могат да възникнат в резултат на повишена консумация (например дисеминирана интраваскуларна коагулопатия, фибринолитична терапия), намален синтез при тежко чернодробно заболяване или хемодилуция. Определянето на фибриноген в плазма е показано в следните случаи: – диагностика на вродени или придобити дефицитни състояния на фибриноген, – проследяване на фибриноген заместваща терапия – фибриногенът реагира като протеин в „остра фаза“, плазмените нива се повишават в отговор на остро и хронично възпаление, като инфекции, травма, операция, остри сърдечни събития или рак. – повишените нива на фибриноген са свързани с повишен риск от сериозни сърдечносъдови събития, както и несъдова смъртност. – като помощно средство за диагностика и наблюдение на консумацията на фибриноген при рискови пациенти или с признаци на дисеминирана интраваскуларна коагулопатия (DIC). Фибриногенът е кардиоваскуларен рисков фактор - установена е положителна корелационна връзка между повишената концентрация в плазмата и тежестта на периферните, мозъчните или сърдечните нарушения на кръвообръщението. Значението на този рисков фактор е сравнимо с повишената концентрация на холестерола.

Проба

Бедна на тромбоцити плазма получена от кръв с антикоагулант (3,2 %) разтвор на Na-цитрат 109 mmol/l.

Обработка

до 1 час след вземането, да се центрофугира (при 2500 g, за 15 мин.) и да се отдели плазмата.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): до 4 часа
Хладилник (2-8°С): до 72 часа
Фризер ((-15)–(-25)°С): не позволява съхранение

Аналитичен метод

Модифициран метод по Claus

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

g/L

Референтен интервал

Мъже/Жени: 1.7 – 4.2 g/l

Референтна област при бременност:
Първи триместър 2.4 – 5.1 g/l
Втори триместър 2.9 – 5.4 g/l
Трети триместър 3.7 - 6.2 g/l

Акредитиран

да

В сила от

01/12/2023

Допълнителна информация
Директните тромбинови инхибитори могат да повлияят на анализите на фибриноген съгласно метода на Клаус. Резултатите от тестовете на пациенти на терапия с DTI (директни тромбинови инхибитори) трябва да се тълкуват с повишено внимание.
Да се вземе под внимание, че фибриногена може да бъде повишен при „здрави“ пациенти с наднормена телесна маса, пушачи, на антиконтрацептивна терапия с високо естрогенно съдържание.