Епщайн Бар вирус (EBV-DNA)

198,00 BGN

Епщайн Бар вирус (EBV-DNA)

198,00 BGN

Синоними

Real-time PCR тест за детекция на нуклеиновата киселина на Епщайн Бар вирус (EBV DNA)

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Цяла кръв-К2EDTA; 500 µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стабилност на пробата/2-8°С: 72 часа
Стабилност на пробата/-20°С: 1 месец

Аналитичен метод

Real-time PCR, количествен тест

Работи се

До 24 ч. от постъпване на пробата в централна лаборатория

Измерителна единица

IU/ml

Референтен интервал

Не се открива вирусна нуклеинова киселина

Акредитиран

не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Тестовете са предназначени за “in vitro” амплификация на нуклеинови киселини за количествено определяне на EBV DNA в проби от пациенти.
• Бърз, надежден, високо чувствителен и специфичен метод.
• Директно откриване наличието на патогена във биологични проби.
• Определя уникален участък (EBNA-1 ген) от вирусната ДНК.
• Автоматизиран процес на екстракция и амплификация, бързина и качество на получения резултат.
• Представяне на резултата в международни единици на милилитър (IU/ml).
• Потвърждаване наличието на първична или реактивирана EBV инфекция, при неясен серологичен профил.
• Оценка на риска от възникване на ЕВV асоциирано заболяване при имунокомпрометирани пациенти.
• Диагностициране и мониторинг на ЕВV асоциирано заболяване при имунокомпрометирани пациенти.
• Мониторинг на отговора към провеждана терапия.
Лимит на детекция- 103 IU/ml (36 cop/ml)
Линеен обхват- 250 -1000 000 IU/ml
Конвертиращ фактор- 2,9 IU/cop
1st WHO International Standard for Epstein-Barr Virus (EBV) for Nucleic Acid Amplification Techniques", NIBSC, code 09/260