Алкална фосфатаза

3,50 BGN

Алкална фосфатаза

3,50 BGN

Синоними

ALP, AP, АФ

Клинични показания

Основните показания са диференциална диагноза на жълтеницата /холестаза или хемолиза/, съмнения за рахит и др. костни увреждания - първични: остеомарация, първични костни тумори и др, и вторичини - костни метастази, миелом, хиперпаратиреоидизъм, БН и др. при билиарна цироза, хепатоцелуларни заболявания, първични чернодробни тумори и метастази. АФ се описва като тетрамер, здраво свързан с хидрофобна част от молекулата си към мембранните структури на клетката. Под влияние на фосфолипази С и Д, хидрофилната част на молекулата се освобождава и попада в циркулацията като димер съдържащ Zn и Mg. Тази структура обуславя известна тъканна специфичност, изоензими и изоформи, които се дължат на разлики в първична структура и броя прикрепени към ензима молекули на сиалова к-на. Алкалната фосфатаза в серум е съставена от четири структурни типа: чернодробен-костен-бъбречен тип, чревен тип, плацентарен тип и вариант от герминативните клетки. Среща се в остеобласти, хепатоцити, левкоцити, бъбреци, слезка, плацента, простата и тънки черва. Основно чернодробен-костен-бъбречен тип е от значение.

Проба

Серум, Плазма (Li-хепаринат); 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 7 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 2 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Фотометричен по IFCC, оптимизиран. Обхват на измерването 5 – 1200 U/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/L; Фактор за преизчисляване: U/L x 0.0167 = μkat/L

Референтен интервал

Възрастни
мъже: 40 - 129 U/L, жени: 35 - 104 U/L
Деца: виж протокола с резултати

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
Повишение на ALP има при всички форми на холестаза, специално тези с обструктивна жълтеница. Повишение има също при заболявания на скелетната система, като болест на Paget, хипер паратиреоидизъм, остеомалация, фрактури и малигнени тумори.Значително повишение в активността на ALP има понякога при деца. Предизвиква се от увеличена остеобластна активност, поради усилен костен растеж.