НPV – DNA 28 Detection

125,00 BGN

НPV – DNA 28 Detection

125,00 BGN

Синоними

Real-time PCR за откриване на нуклеинова киселина на човешки папиломен вирус (HPV DNA)-19 високорискови и 9 нискорискови генотипа.

Клинични показания

Качествен, мултиплексен Real-time PCR тест за детекция на 19 високорискови генотипа- 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 и 82 и 9 нискорискови генотипа HPV-6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61 и 70 Надежден, високо чувствителен и специфичен метод, базиращ се на TOCETM технология-множество таргети на един флуоресцентен канал. Вътрешна-ендогенна контрола (β-глобинов ген) за мониториране, контролираща качеството на използваните реактиви, процесите на обработка на пробите, наличието на инхибитори и правилното протичане на реакцията; Качествен анализ, базиран на определяне на участък от L1 гена на вирусната нуклеинова киселина.

Проба

 Цервикален секрет взет от специалист-гинеколог • в среда за течнобазирана цитология • във вирусна транспортна среда (~1ml)  Цервикален секрет взет от пациенти със специално устройство за самостоятелно пробовземане NB. Тестът не е подходящ за изследване на проби за HPV при мъже, но по изрично искане на пациента и попълване на декларация за запознаване с естеството на изследването се допуска изследването на уретрален секрет, взет от уролог във вирусна транспортна среда. NB. Лабораторията предоставя среди и четки за течно-базирана цитология, както и устройства за самостоятелно пробовземане. 500 µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стабилност на пробата/RT: 2 седмици
Стабилност на пробата/2-8°С: Пробите се транспортират на 2-8ºC и могат да се съхраняват до 2 седмици от датата на взимане за средите за течнобазирана цитология и до 48 часа за тези във вирусна транспортна среда. Самостоятелно взетите проби се поставят в хладилни условия (2-8оC) и се транспортират на стайна температура.

Аналитичен метод

Real-time PCR, качествен тест

Работи се

Резултат до 5 работни дни от приемане на пробата в централна лаборатория.

Измерителна единица

Резултатите се представят като: положителен/отрицателен за съответния генотип.

Референтен интервал

Не се открива вирусна нуклеинова киселина.

Акредитиран

Не

В сила от

12/04/2024

Допълнителна информация