Хепатит C (HCV-RNA)

150,00 лв.

Хепатит C (HCV-RNA)

150,00 лв.

Синоними

Real-Time PCR за откриване на HCV RNA

Клинични показания

Диагностика на вирусни хепатити

Проба

Серум, Плазма (K2-EDTA, plasma preparation tubes -PPT-EDTА); 1200 µl (Изискават се две изходни епруветки)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С:30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Real-time PCR, количествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

IU/ml

Референтен интервал

Не се открива вирусна нуклеинова киселина.

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Тестовете са предназначени за “in vitro” амплификация на нуклеинови киселини за количествено определяне на HCV RNA в проби от пациенти. Бърз, надежден, високо чувствителен и специфичен метод. Напълно автоматизиран процес на екстракция, амплификация и детекция. Количествен анализ, базиран на определяне на специфичен участък от вирусната нуклеинова киселина, независимо от вирусния генотип. Вътрешни контроли за мониториране процесите на обработка на пробите, наличието на инхибитори и правилното протичане на реакцията. Уникална Probe Check Control (PCC) система контролираща качеството на използваните реактиви. Тестовете са подходящи за потвърждаване/отхвърляне наличието на HCV инфекция при anti-HCV положителни индивиди, както и в съчетание с клинични симптоми и други лабораторни маркери, като индикатор за прогнозата на заболяването и като средство за оценка на вирусния отговор на провеждана противовирусна терапия, чрез проследяване на промените в нивата на HCV RNA в клинични материали.
Лимит на детекция- 10 IU/ml (1.0 log10 IU/mL)
Линеен обхват- 10 - 100,000,000 IU/mL (1.00 – 8.00 log10 IU/mL)
Стандартизация спрямо 4th World Health Organization (WHO) International Standard for HCV RNA for Nucleic Acid Amplification Technologies, NIBSC code 06/102.