Цитомегаловирус (CMV-DNA)

150,00 BGN

Цитомегаловирус (CMV-DNA)

150,00 BGN

Синоними

Real-Time PCR за откриване на цитомегаловирусна нуклеинова киселина (CMV DNA)

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Цяла кръв-К2EDTA; *Урина (проба при деца до 1 година); *Амниотична течност; *Ликвор; *за изработване на параметъра от обозначените със „*“ проби, моля да се свържете с лабораторията за уточняване на специфичните изисквания. Цяла кръв- 500µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: -
2-8°С: 3 дни
-20°С: 1 месец

Аналитичен метод

Real-time PCR, количествен тест

Работи се

До 24 ч. от постъпване на пробата в централна лаборатория

Измерителна единица

IU/ml

Референтен интервал

Не се открива вирусна нуклеинова киселина

Акредитиран

не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Тестовете са предназначени за “in vitro” амплификация на нуклеинови киселини за количествено определяне на CMV DNA в проби от пациенти. Бърз, надежден, високо чувствителен и специфичен метод. Напълно автоматизиран процес на екстракция, амплификация и детекция. Количествен анализ, базиран на определяне на уникален участък от вирусната нуклеинова киселина. Тестовете за разработени за употреба в съчетание с клинични симптоми и други лабораторни маркери, като индикатор за оценка на риска от възникване на CMV асоциирано заболяване; диагностициране на CMV асоциирано заболяване; мониторинг на отговора към провеждана терапия.

Матрикс Цяла кръв Урина Амниотична течност Ликвор
Лимит на детекция 109 IU/ml
151 IU/ml
57 IU/ml
58 IU/ml

Линеен обхват 178 -35 000 000
IU/ml 316-35 000 000 IU/ml 100 -10 000 000 IU/ml 100 -15 000 000 IU/ml

Стандартизация спрямо 1st WHO International Standard for Human Cytomegalovirus for Nucleic Acid Amplification Techniques" (NIBSC code 09/162
Допълнителна информация:
*Ликвор-взима се в стерилен контейнер, като се избягва контаминация с кръв, в обем минимум 1мл. Съхранява се в хладилни условия +2/+8°C до 4 часа или замразен на -20°C за 30 дни.
*Урина- взима се в стерилен контейнер, в обем минимум 1мл. Съхранява се на стайна температура+18/+25°C, до 4 часа или замразен на -20°C за 30 дни.
*Амниотична течност-взима се в стерилен контейнер, като се избягва контаминация с кръв, в обем минимум 1мл. Съхранява се в хладилни условия +2/+8°C до 4 часа или замразен на -20°C за 30 дни.