CRP – количествено измерване

7,00 лв.

CRP – количествено измерване

7,00 лв.

Синоними

C-Reactive Protein, ЦРП

Клинични показания

C реактивният протеин е класическият протеин на острата фаза при възпалителни реакции. Максималната стойност достига в рамките на 24 до 48 часа. Реакцията на CRP може да е по-слабо изразена при пациенти, страдащи от чернодробно заболяване. Тестовете за CRP се използват за откриване на системни възпалителни процеси (с изключение на някои видове възпаления като системен лупус еритематозус (SLE) и улцерозен колит); за оценка на лечението на бактериални инфекции с антибиотици; за откриване на вътреутробни инфекции; за разграничаване на активни и неактивни форми на заболяване с едновременна инфекция, например при пациенти, страдащи от СЛЕ или Colitis ulcerosa; за терапевтично наблюдение на ревматични заболявания и оценка на противовъзпалителната терапия; да се определи наличието на следоперативни усложнения в ранен стадий, като инфектирани рани, тромбоза и пневмония, и да се направи разграничение между инфекция и отхвърляне на костно-мозъчна трансплантация. Измерванията с висока чувствителност на CRP (hsCRP) са използвани и обсъждани за ранно откриване на инфекции в педиатрията и при оценка на риска от коронарна болест на сърцето. Няколко проучвания стигнаха до заключението, че измерването с висока чувствителност на CRP може да се използва като маркер за прогнозиране на риска от коронарна болест на сърцето при видимо здрави хора и като индикатор за прогнозата на повтарящи се събития. Увеличенията на стойностите на CRP са неспецифични и не трябва да се интерпретират без пълна клинична история. Измерването на hsCRP може също така да се използва като помощно средство при оценката на риска от бъдеща коронарна болест на сърцето и като фактор за повишаване на риска при пациенти с граничен или междинен риск от атеросклеротична сърдечносъдова болест. Когато се използва като допълнение към други лабораторни методи за оценка на остър коронарен синдром, той може да бъде и допълнителен независим индикатор за прогнозата на повтарящи се събития при пациенти със стабилна коронарна болест или остър коронарен синдром. Тестовете за оценка на риска не трябва да се извършват, докато има индикация за инфекция, системно възпаление или травма.

Проба

Серум, Плазма (Li-хепаринат). 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 14 дни
Хладилник (2-8°С): 21 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 12 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Имунотурбидиметричен анализ

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

mg/L

Референтен интервал

Възрастни: 0 - 5.0 mg/L

CDC/AHA препоръчани cut-off стойности за hsCRP, за оценка на риска от сърдечно съдови заболявания:
< 1.0 mg/L = нисък относителен риск
1.0-3.0 mg/L = среден относителен риск
> 3.0 mg/L = висок относителен риск

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
Проучванията показват, че гестационната възраст оказва влияние върху кинетиката на CRP при недоносените бебета, което може да се прояви като притъпен отговор към инфекцията в сравнение с доносени новородени. Този феномен, който се дължи на незрялата чернодробна функция, води до по-ниска чувствителност на CRP при диагностицирането на неонатален сепсис при недоносените в сравнение с доносените новородени.
При възрастни пациенти с напреднала чернодробна дисфункция нивата на CRP се понижават в отговор на острата инфекция, но въпреки това производството се запазва. Въпреки че черният дроб се счита за основен източник на CRP, серумните нива не са значително по-ниски при пациенти с цироза, отколкото при други пациенти, а прогностичната ефективност за инфекция е сходна при пациенти със и без цироза.