Лаборатория Бодимед предлага на своите пациенти скринингов тест за откриване наличието на високорискови генотипи на човешки папиломни вируси (HPV). Тестът определя участък от вирусния геном чрез технологията Real Time PCR и е одобрен в редица клинични проучвания, отговаря на всички международни изисквания за чувствителност, специфичност, възпроизводимост спрямо утвърдените диагностични стандарти, като е упоменат в редица световни ръководства, регламентиращи тестовете показали висока надеждност при извършване  на скринингови изследвания за рак на маточната шийка.

Човешките папиломни вируси са най-честата полово предавана инфекция, като 75% от сексуално активните индивиди се срещат с вируса поне веднъж през живота си. HPV заразяват мъже и жени, но към момента няма утвърдени-валидирани тестове за изследването им при мъже, поради слабото клинично значение и отсъствие на стандартизация на получените резултати. От друга страна изследването  им в цервикален секрет  при жени е от ключово значение за превенция на рака на маточната шийка, като цели ранното откриване, активно наблюдение  и лечение на  случаите, при които се подозира развитието на раково заболяване. Изследването за HPV не изключва необходимостта от провеждане на профилактични гинекологични прегледи, а  предоставя  ценна допълнителна информация  подпомагаща специалистите акушер-гинеколози във взимането на решение, касаещо бъдещо поведение при конкретния пациент.

Скрининговите изследвания за HPV са в основата на програмите за превенция на рака на маточната шийка, тъй като в 99% от регистрираните случаи се откриват високорискови човешки папиломни вируси, като HPV16 и HPV18 са отговорни в 70% от случаите. Откриването на високорискови генопити не води непременно до развитието на цервикален рак, но е важен сигнал изискващ редовно проследяване и наблюдение от специалист.

Лаборатория Бодимед има сертификат от международна организация INSTAND за успешно преминат външен лабораторен контрол за откриване на генома и типиране на  високорискови HPV.

Лаборатория Бодимед има сключен договор с НЗОК, код 10.75-Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 14 типа на човешки папиломен вирус (HPV), включващ типове с висок онкогенен риск 16 и 18.

За повече информация – https://bodimed.com/wp-content/uploads/2022/08/BodINFO-HPV-new.pdf